INGATLAN BÉRBEADÁS - KIJELENTKEZÉS AZ ÁFA HATÁLYA ALÓL


Olvasónk ingatlan-bérbeadással és értékesítéssel foglalkozik. Szerette volna megtudni, hogy mikor és milyen feltételekkel lehet az áfa hatálya alól kijelentkezni. A kérdésre dr. Bartha László adójogi szakjogász válaszolt.

A kérdés részletesen így hangzik: társaságunk bejelentkezett ingatlanértékesítés és ingatlan-bérbeadás áfa hatálya alá még 2013-ban. Van-e lehetősége év közben kijelentkezni a kft.-nek, és jár-e bármilyen hátránnyal, ha az ingatlant továbbra is bérbe adja, de már áfamentesen, illetve a kijelentkezés után ingatlant is értékesítene?

SZAKÉRTŐNK VÁLASZA

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (áfatörvény) 88. § (5) és (6) bekezdése alapján:

„(5) * Az az adóalany, aki (amely) élt az (1) bekezdésben említett választási jogával, attól a választása évét követő ötödik naptári év végéig nem térhet el.

(6) * Az adóalany döntését a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig jelenti be. Amennyiben az adóalany az (1) bekezdés a), illetve b) pontja alá tartozó tevékenységet a tárgyévben kezdi meg, döntését tevékenysége megkezdését megelőzően jelenti be.”

Tehát amennyiben az adózó élt az adókötelessé tétel választásával, úgy attól 5 évig nem térhet el.

Amennyiben választását meg kívánja változtatni (és azt a fenti feltétel nem zárja ki), a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig jelentheti be (illetve amennyiben a tevékenységet ténylegesen nem kezdte meg, úgy a tevékenység tényleges megkezdéséig).

Amennyiben az ingatlant az adózó a továbbiakban adómentesen adná bérbe, úgy a tárgyi eszközökkel kapcsolatos korrekció alkalmazása merül fel. A tárgyi eszközökkel kapcsolatos korrekciót az áfatörvény 135. § szabályozza:

„135. § (1) Abban az esetben, ha az adóalany terméket tárgyi eszközként használ vállalkozásán belül, a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatbavételének hónapjától kezdődően

a) ingó tárgyi eszköz esetében 60 hónapig,

b) ingatlan tárgyi eszköz esetében pedig 240 hónapig

terjedő tartamban az adóalany adólevonási jogát – az adólevonási jog gyakorlása egyéb feltételeinek sérelme nélkül – az e § és a 136. § rendelkezéseinek figyelembevételével gyakorolhatja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott időtartam figyelembevételével, annak a naptári évnek az utolsó adómegállapítási időszakában, amely naptári év teljes időtartamában a tárgyi eszköz az adóalany rendeltetésszerű használatában van, az adóalany köteles a tárgyi eszközre jutó előzetesen felszámított adó összegének

a) ingó esetében 1/5 részére,

b) ingatlan esetében pedig 1/20 részére

vonatkozóan utólagos kiigazítást elvégezni, feltéve, hogy a levonható előzetesen felszámított adó összegét meghatározó tényezőkben a tárgyi eszköz beszerzésének évéhez vagy a 11. § (2) bekezdés a) pontjában említett esetben a rendeltetésszerű használatba vételének időpontjához képest változás következik be, és a számítás eredményeként adódó különbözet összege abszolút értékben kifejezve eléri vagy meghaladja a 10 000 forintnak megfelelő pénzösszeget.

(3) A (2) bekezdés szerinti különbözetre a 153/C § (1)–(2) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.”

Továbbá, az áfatörvény 136. § ingatlan esetében 240 hónapos figyelési periódust ír elő a tárgyi eszközök – így az ingatlan felújításának – áfájának korrekciójára, ha az ingatlant a rendeltetésszerű használatba vételtől számított 240 hónapos figyelési időszakon belül értékesíti, teljesítés hónapjára és a hátralevő hónapokra együttesen időarányosan jutó előzetesen felszámított adó összegét véglegesen nem vonhatja le, ha a tárgyi eszköz értékesítése adólevonásra egyébként nem jogosítaná, azaz az ingatlan értékesítése adómentes.

adozona.hu

2021.05.01., 06:15

Share this Article


Related Posts